Draft Regional Spatial and Economic Strategy for the Northern and Western Region

Draft Regional Spatial and Economic Strategy for the Northern and Western Region (Counties Cavan, Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Monaghan, Roscommon and Sligo).

NOTICE:  MATERIAL AMENDMENTS TO THE DRAFT REGIONAL SPATIAL & ECONOMIC STRATEGY (RSES)

At its April 2019 meeting, the Northern & Western Regional Assembly resolved to Materially Amend the Draft Regional Spatial & Economic Strategy (published in November 2018).  

These amendments are now available to view on the link below, together with the accompanying SEA & AA documentation.

www.nwra.ie/rsesma

It is open to any individual or party to make a written submission on the Material Amendments to the Draft. They can do so between 4th Aug – 11th Oct. 2019 either via the email to rsesma@nwra.ie  or by sending their submission to the following address:

RSES Material Alteration Submissions, Northern & Western Regional Assembly, The Square, Ballaghaderreen, Co. Roscommon. All submissions will be considered prior to the adoption of the RSES, anticipated to be finalized before the end of 2019.

 

 

 

Planning and Development Acts 2000 – 2018. Planning and Development (Strategic Environmental Assessment) Regulations 2004, and Planning and Development (Strategic Environmental Assessment) (Amendment) Regulations 2011.

Notice is hereby given pursuant to Section 24(4) of the Planning and Development Acts 2000-2018

(the Act) that the Northern and Western Regional Assembly has prepared a Draft Regional Spatial and
Economic Strategy for the whole of the Northern and Western Region. This Draft strategy is available
for viewing and written submissions or observations are invited with respect to the Draft.
 
The purpose of the Regional Spatial and Economic Strategy (RSES) is to support the implementation
of the National Planning Framework and the economic policies and objectives of the Government by
providing a long-term strategic planning and economic framework for the development of the region
over a period of between 12 years and 20 years.
 
An Environmental Report in accordance with the Planning and Development (Strategic Environmental
Assessment) Regulations 2004 and the Planning and Development (Strategic Environmental
Assessment) (Amendment) Regulations 2011 and a Natura Impact Report to inform the Appropriate
Assessment, in accordance with Article 6 of the EU Habitats Directive (92/443/EEC), the Planning
and Development Act 2000-2018, and the European Communities (Birds and Natural Habitats)
Regulations, S.I. No. 477 of 2011 (as amended), have been prepared. These Reports accompany the
Draft Regional Spatial and Economic Strategy for the Northern and Western Region.
 
A copy of the Draft Strategy, Environmental Report and Natura Impact Report may be inspected
during normal office hours from Monday, 19 November, 2018 to Friday, 8 February 2019 (inclusive) at:
 
1. The Office of the Northern and Western Regional Assembly, The Square, Ballaghaderreen,
Co. Roscommon.
 
2. Throughout the Local Authority network within the region.
 
3. On the NWRA website at www.nwra.ie
 
It is requested that written submissions or observations with respect to the Draft Regional Spatial and
Economic Strategy and the accompanying reports be made before 5pm
on 8 February 2019 through one of the following media:
 
 
Email: rses@nwra.ie
 
Mail: ‘RSES Submissions’, NWRA, The Square, Ballaghaderreen, Co. Roscommon. F45 W674
 
The Regional Assembly will consider all submissions made before a Regional Spatial and Economic
Strategy is adopted. All submissions will be acknowledged but it will not be possible to issue individual
responses. Please note that public submissions may be published on our website and will be subject
to Freedom of Information legislation.
 
David Minton
Director
 

Achtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 – 2018 Rialacháin Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Straitéiseach Imshaoil) 2004 (leasaithe) Agus Rialacháin Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Straitéiseach Imshaoil) 2011 (leasaithe) Spásúil Reigiúnach agus Straitéis Eacnamaíochta don Réigiún Tuaisceartach agus Iartharach (Contaetha An Cabhán, Dún na nGall, Gaillimh, Liatroma, Maigh Eo, Muineacháín, Ros Comáin agus Sligeach).

 
Le seo tugtar fógra de bhun Roinn 24(4) do Achtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2018 (an Acht)
go bhfuil dréacht Spásúil Reigiúnach agus Straitéis Eacnamaíochta ullmhaithe ag an Tionól Reigiúnach
Tuaisceartach agus Iartharach don Réigiún Tuaisceartach agus Iartharach ina iomláine. Is féidir scrúdú
a dhéanamh ar dréacht don Straitéis agus fáilteofar roimh aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an
Dréacht.
 
Is é aidhm an Spásúil Reigiúnach agus Straitéis Eacnamaíochta (SRSE) ná tacú le cur i bhfeidhm dul
chun cinn Creathlach Pleanáil Náisiúnta agus na polasaithe eacnamaíochta agus cuspóirí an Rialtas
le stráitéis pleanála fad-téarmach agus creathlach eacnamaíochta leis an réigiún a fhorbairt thar
tréimhse idir 12 bliain agus 20 bliain.
 
Tá Measúnú Imshaoil de réir Rialacháin Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Straitéiseach Imshaoil) 2004
agus Rialacháin Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Straitéiseach Imshaoil) 2011 (leasaithe) agus Tuairisc
Tionchar Natura le cuir in iúl don Measúnú Iomchuí, de réir Acht 6 don Treoir Gnáthóga AE (92/443/
EEC), Acht Pleanáíl agus Forbairt 2000-2018, agus Rialacháin na Pobail Eorpach (Éin agus Gnáthóga
Nádúrtha), S.I. Uim.477 de 2011 (leasaithe), ullmhaithe. Gabhann na Measúnú seo le Dréacht Spásúil
Reigiúnach agus Straitéis Eacnamaíochta don Réigiún Tuaisceartach agus Iartharach.
 
Is féidir breathnú ar cóip den Dréacht Straitéise, Tuairisc Imshaoil agus Tuairisc Tionchar Natura le
linn gnáth uaireannta oifige ón Luan 19ú Samhain, 2018 – Aoine 8ú Feabhra, 2019 ( an dá lá sin san
áireamh) ag:
 
1. Oifigí Northern and Western Regional Assembly, An Cearnóg, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin.
 
2. Ag Oifigí Údáráis Áitiúil san reigiún.
 
3. Ar suíomh idirlíon NWRA ag www.nwra.ie
 
Iarrtar go mbeidh aighneachtaí nó tuairimí déanta i scribhinn maidir le Dréacht Spásúil Reigiúnach
agus Straitéis Eacnamaíochta agus tuairiscí a gabhann leis le bheith déanta idir 19ú Samhain 2018
agus 5in ar an 8ú Feabhra 2019 (an dá lá san áireamh) ar ceann amháin don meáin seo a leanas:
 
Ar líne: www.nwra.ie/RSES
 
RPhost: rses@nwra.ie
 
Post: ‘RSES Submissions’, NWRA, An Cearnóg, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin. F45 W674
 
Déanfar cíoradh ar gach aighneacht ag an Tionól Réigiúnach roimh dréacht Spásúil Réigiúnach agus
Stráitéis Eacnamaíochta a chur le chéile. Déanfar admháil ar gach aighneacht ach beidh sé indéanta
freagairt aonarach a thabhairt. Tabhair faoi deara go bhféadfadh aighneachtaí poiblí a bheith foilsithe
ar ár suíomh idirlíon agus beidh siad faoi réir reachtaíocht Saoráil Faisnéise.
 
David Minton
Stiúrthóir